---- Sponsorlu Baglantilar ---

2015-2016 (PMYO) Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Başvuru Şartları

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

2015-2016  (PMYO) Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Başvuru Şartları Nelerdir Hakkında Bilgi

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Polis meslek yüksek okulu giriş şartları 2015-2016 , Polislik başvuruları 2015 Hakkında Bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizlerde merak ettiklerinizi bizlere sorabilirsiniz.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

polis-resimleri

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının “Polis Memuru” ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yüksek öğretim kurumlarıdır.

Polis Meslek Yüksekokullarının Amacı

Yüksekokulların amacı öğrencileri;

– Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı,

– Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,

– Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

– Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

– Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

– Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,

– Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,

– Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasasında belirlenen Cumhuriyetin Nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,

– Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,

– Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

– Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
o Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip,
kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
1) Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adaylarında,

a)T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,

c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2012 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (270.000) puan almış olmak,

d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2013 yılı içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,

e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2015) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 199 2– 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak), askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ekim 1990 – 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak),

f) Bayanlar için 163 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h) Kasten işlenen ve Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli Para Cezası dahil)

2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,

4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,

i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

NOT: Geçmiş yıllarda Polis Meslek Yüksekokullarından Sağlık şartları nedeniyle çıkarılanlar ile mülakat ve/veya yazılı sınavına girmiş ve kaybetmiş olan adaylar, diğer şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

NOT: Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Yönetmeliği ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından “Aslı Görüldü” ibaresi ile birlikte imza ve sicil yazılarak onaylanır. Belgelerin aslı adaya iade edilir. Belgelerin aslı var ise noterden tasdikli örneği istenilmeyecektir. Belgelerini eksik getiren kişilerin müracaatları kesinlikle kabul olunmaz. Bu nedenle başvuru esnasında getirmeniz gereken belgeleri dikkatli okuyunuz.

1- Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır.)

2- Sınav Başvuru dilekçesi (İnternet adresinden alınacaktır)

3- Aday Tanıma Bilgi Formu (İnternet adresinden alınacaktır)

4- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

5- Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile birlikte fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümün onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar yazılı sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar Lise Diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)

6- 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son 1 yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf (zarf içerisine koyulacaktır),

7- Yaş tashihi yaptıran adaylar yaş tashihi ile ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,

8- Askerlik hizmetini yapan Adaylar için “Askerlik Terhis Belgesi” aslı ve fotokopisi,

9- Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.) (EK-2)

PMYO GİRİŞ SINAVI BAŞVURU AŞAMALARI

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU
Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar YGS sonuçları açıklandıktan sonrahttp://pmyo.pa.edu.tr adresinden 25 Nisan – 11 Mayıs 2015 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.

Ancak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından 2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden 140.000 (dahil) –270.000 puan arasında alan adayların internet üzerinden ön başvuru yapmadan gerekli evraklarıyla birlikte Başvuru ve Sınav Merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU VE SINAV MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU VE EVRAK TESLİMİ
İnternetten ön başvuru yapan adayların 30 Nisan – 11 Mayıs 2015 tarihleri arasında Başvuru ve Sınav Merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir Başvuru ve Sınav Merkezinden başvuru yapabilirler. Adaylar başvurdukları Başvuru ve Sınav Merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavlarına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında Başvuru ve Sınav Merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.

Başvurusu kabul edilen adaylara fotoğraflı Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Giriş Belgesi verilecektir. Bu belge ile adaya, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

Adaylar bu belgede yazılı olan tarihte sınav yerinde olmak zorundadırlar. Bu sebeple Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Giriş Belgesi adaylarca kontrol edilerek, fotoğraf ve yazılı bilgilerde hata olması halinde görevlilere düzelttirilmek üzere iade edilecektir.

AŞAĞIDAKİ DURUMLAR DA DAHİL ADAYLARIN YATIRMIŞ OLDUKLARI BAŞVURU ÜCRETLERİ HİÇ BİR ŞEKİLDE GERİ ÖDENMEYECEKTİR

a) Ön Başvurusunu yaptığı halde evraklarını belirtilen sürede teslim etmeyen,
b) Başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan,
c) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı veya yazılı sınavda başarısız olan,
d) Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
e) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan,

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantılardan başvuru kılavuzunu indirin, çünkü burdaki paylaştığımız bilgiler başvuru kılavuzundaki bilgilerin bir kısmıdır… Fiziki Yeterlilik Sınavı ve adaylarda olmaması gereken hastalık ve rahatsızlıklar başvuru kılavuzunda yer almaktadır…

Bilgi Media & Vikipedi Yararlı Bilgiler AnsiklopedisiEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
2015-2016 (PMYO) Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Başvuru Şartları admin tarafından 13 Ekim 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:, , , , ,
2015-2016 (PMYO) Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Başvuru Şartları isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara
1 response to “2015-2016 (PMYO) Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Başvuru Şartları”
  1. Yunus Acar diyor ki:

    Merhaba ben lise 4. sınıf öğrencisiyim liseden sonra Allah’ın izniyle polis olmayı düşünüyorum nasıl olabilirim yardımcı olurmusunuz .Teşekkürler .

Sende Yorum Yaz