---- Sponsorlu Baglantilar ---

Orta Çağda Avrupa Konu Anlatımı Özeti

---- Sponsorlu Baglantilar ---

---- Sponsorlu Baglantilar ---

ORTA ÇAĞ’DA AVRUPA HAKKINDA BİLGİ

Orta çağ Avrupanın içinde bulunduğu bataklıktan yavaş yavaş kurtulup ayağa kalkmaya başladığı dönemlerin başlangıcıdır diyebiliriz. Özellikle kilisenin etkisinin görülmeye başlaması sonucunda insanlar  bir şeylerin değişmesi gerektiğine karar verdiği sonucunda ise ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkan reform ve rönesans hareketlerinin ayrıca coğrafi keşifler başlamasına bu çağ içerisinde meydana gelen değişiklikler etki etmiştir. 

------ Sponsorlu Reklamlar -----

Kavimler Göçü’nden İstanbul’un fethine kadar geçen vakte (375 – 1453) Orta Çağ denilmiştir. Hun Türklerinin tesiriyle Doğu Avrupa’daki ve Balkanlardaki barbar kavimler Avrupa’nın içlerine kadar ilerlemişler, Avrupa’nın siyasal, sosyal, ekonomik ve dinsel yapısını etkilemişlerdir. Orta Cağ’da Avrupa’ya kilise – papalık, feodalite rejimi ve skolastik düşünce tarzı hakim olmuştur.

------ Sponsorlu Reklamlar -----

ortacag

1. Kilise ve Papalık 

M.S. III. ve IV. yüzyıllarda Avrupa’da önemli bir konuma sahip olan Roma İmparatorluğu, IV. yüzyılda Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir. Hz. İsa’nın vekili olarak kabul edilen Papa, Roma’da oturuyordu. Kavimler Göçü’nden sonra Roma İmparatorluğu önce Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış, 476’da Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Roma’nın yıkılmasından sonra derebeylikler (feodalite) heyetince siyasal idare parçalanmış ve papanın gücü artmıştır. Orta Cağ’da Hıristiyanlık, Katolik ve Ortodoks mezheplerine ayrılmıştı. Katolik mezhebinin dini öncüsü Roma’da oturan Papa. Ortodoks mezhebinin öncüsü İstanbul’da oturan Patrik idi.

Bizans İmparatoru’nun tesirinde kalan Ortodoks Kilisesi siyasal ve ekonomik alanlarda tesirli olamazken, karşısında güçlü bir siyasal otorite bulunmayan Katolik Kilisesi siyasal, dinsel ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir.

Katolik Kilisesi’nin güçlenmesinde: 

– Papa’nın Avrupa krallarına taç giydirerek krallıklarını onaylaması

– Siyasa! yapının parçalanması

– Skolastik düşüncenin yaygınlaşması

– Kilisenin kişileri dinden çıkarma (aforoz), bir bölgede yaşa/anları dinsel faaliyetlerden men etme (enlerdi) ve para karşılığında günah çıkarma, cennetten yer satma (endülüjans) yetkileri bulunması tesirli olmuştur.

Kilisenin hakimiyetinde toprakların bulunması. Haçlı Seferlerini tertip etmesi, kralları kovma yetkisinin bulunması, krallara taç giydirmesi siyasal bir güç olduğunun ispatıdır. Kilise ve Papa’nın güçlenmesinden dolayı Orta Çağ’da kurulan devletlerin çoğunda hükümdarlar egemenliklerini dine dayandırmışlardır. Ortaya çıkan laik olmayan devlet anlayışında din adamları devlet idareninde tesirli olmuşlardır.

Orta Çağ’da Katolik Kilisesi, geni} topraklara sahip olmuş ve ekonomik istikametten güçlenmiştir.

Haçlı Seferlerinden sonra Avrupa ‘da özgür düşünce ortamı oluşmuş ve Avrupa topluluklarında Katolik Kilisesi’ne bağlılık azalmaya başlamıştır,

2. Skolastik Düşünce ve Özellikleri 

Orta Çağ’da her şeyi İncil ve kilise ile ilişkilendirerek izah eden düşünce sistemine skolastik düşünce denilmiştir. Skolastik düşünce, Orta Çağ’da Aristo metodunun teolojiye uygulanması neticesi ortaya çıkmıştır. Bu düşünce tarzının emeli; Katolik Kilisesi tarafından itibarlı tutulan düşüncelerin ve verdiği yönergelere uygun olarak Hıristiyanlık dininin buyruk ve yasaklarının dağılmasını sağlamaktı. Orta Çağ Avrupası’nda bilim ve din birlikte ele alınarak serbest düşüncenin güçlenmesi engellenmiş, tartışmalar önlenerek halka salt itaat fikri kabul ettirilmiştir.

Skolastik düşünce sistemine göre; insanoğlu dünyaya ait bilmesi gereken bütün gerçeklerin ve Aristo’nun kitaplarında bulunduğuna İnanıl için inceleme, araştırma, deney ve gözleme gerek duyulmamıştır. Kilise halka hakim olabilmek, menfaatlerini devam ettirebilmek ve kendisini tartışma konusu yapmamak için bu akımı desteklemiştir. Skolastik düşünce bilimde ve sanatta gelişmeyi önlemiş, ancak Yeni Çağ’da Rönesans ve Reform roketleriyle ehemmiyetini yitirmiştir.

3. Feodalite 

Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprak mülkiyetine veya ayrıcalığına sahip olan bir Senyörler (derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu Yönetimsel düzene feodalite denir.

Kavimler Göçü’nün tesiriyle Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra yerine kurulan krallıklar arasındaki anlaşmazlıklar Orta Çağ Avrupası’nda feodalite (derebeylik) isimi verilen yeni bir idare sisteminin doğmasına kapı aralamıştır.Bu sisteme göre. ülke büyük kontluklara, kontluklar küçük idare birimlerine ayrılmıştır.

Feodalite Rejiminin Özellikleri 

– Feodalite rejiminin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönet birimleri ortaya çıkmıştır. Derebeylik yönetir IX. asırda Fransa’dan bütün Avrupa’ya dağılmış ve bütün Orta Çağ süresince devam etmiş

– Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yok’ Avrupa’da halk; asiller, rahipler, burjuvalar köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu nedenle Orta Çağ Avrupası’nda sosyal adalet sağlanamamıştır.

– Toprakların mülkiyeti asillere aittir. Orta Çağ’da kapalı bir ekonomik siyaset izlendiği için halk anapara birikimine sahip olamamıştır.

Feodalite Rejiminin Zayıflaması 

Orta Çağ’da çok etkin bir rol üstlenen feodalite (derebeylik} sistemi Haçlı Seferlerinden sonra zayıfı maya başlamıştır

Derebeylerinin zayıflamasında,

– Haçlı Seferleri sırasında derebeylerinin can verme veya ordularını kaybetmesi

– Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması

– Avrupa’da daimi orduların kurulması

– Yeni Çağ başlarında Coğrafi Bulguların yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve zirai faaliyetlerin gerilemesi

– Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması

gibi gelişmeler tesirli olmuştur.

Yüzyıl Savaşları sırasında Fransa Kralı XI. Lui, asillerin zayıflamasından faydalanarak Fransa’da “Derebeylik” sistemine bitirdi ve bütün topraklan kendi hakimiyeti altına aldı. Böylelikle Fransa. kısa vakitte Avrupa’nın en güçlü merkezi krallıklarından biri haline gelmiştir. İki Gül Savaşları (1455 – 1485) esnasında İngiltere’deki derebeyleri birbirini zayıflattılar. Bu gelişmeden sonra Tudor hanedanı mutlakıyet rejimini kurmuştur. Aragon ve Kastilya Krallıkları birleştirilerek İspanya’da monarşik idare heyetmiştir.

Yeni Çağ Avrupası’nda toplar sayesinde “Derebeylik” sistemi yıkılmış yerine “Salt Kraliyet” rejimi heyetmiştir. Ancak Almanya’da feodalite rejimi XI. asırının sonlarına kadar devam etmiş, Almanya ‘da siyasal birliğin sağlanmasını geciktirmiştir.içte siyasal birliği sağlayan Avrupa devletleri kuvvetli ulusal birlikler kurmuşlar, kendileri dışındaki gelişmelerle ilgilenmişler ve sömürgecilik faaliyetlerine Önem vermişlerdir.

4. Magna Charta (Büyük Koşul) (1215) 

Magna Charta, İngiltere’de halkın şahsi haklarının tanındığını belirten ilk siyasal vesikadır 1215 seneninde İngiltere Kralı Jan (John) ile asiller arasında imza atmıştır.

İngiltere’de XII. asırda kraliyet idaresi kuvvetli vaziyetteydi. Arslan Yürekli Richard (Rişar), Üçüncü Haçlı Seferi’ne katılınca ülkede karışıklıklar başladı. İngiltere’ye dönüşünde durumu düzeltmeye çalışan Arslan Yürekli Richard bir savaşta can verdi. Yerine geçen kardeşi Jan’ın da Fransızlara karşı yaptığı savaşta başarısızlığa uğramasından sonra haksız vergiler ve büyük para cezaları koyması nedeniyle asiller ve halk şatoya saldırdı. Londra halkı da ayaklanmaya katıldı. Bu olay neticeninde İngiliz demokrasisinin temeli sayılan Magna Charta (Büyük Koşul) krala zorla kabul ettirildi.

Bu fermanın önemli maddeleri şunlardır: 

– Hiçbir özgür insan, yürürlükteki yasalara müracaat etmeksizin gözaltına alınamaz, sürgün edilemez, mülkü etinden alınamaz, rastgele bir şekilde yok edilemez.

– Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir özgür yurttaş bu haklardan yoksun bırakılamaz.

– Yasalar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamlarıyla, baronlardan oluşan kurula müracaat etmeden haciz yoluyla veya zor kullanılarak toplanamaz.

Bu ferman ile; 

– İngiltere’de kralın yetkileri sınırlandırılmıştır.

– Anayasa niteliğindeki bu ferman bir müddet sonra İngiltere’de meclis idaresinin kurulmasına ortam hazırlamıştır. İngiltere Salt Kraliyet idareninden Meşrut: Kraliyet idarenine geçmiştir.

– İngiltere’de demokratikleşme süreci başlamıştır.

5. Yüzyıl Savaşları (1337 – 1453) 

Asır Savaşları İngiltere ile Fransa devletleri arasında yapılmıştır. Savaşın nedeni; İngiltere’nin, Fransız topraklarına hakim olmak istemesidir. Aralıklarla iki devlet arasında 116 sene devam eden savaşlar esnasında Kresy Alan Muharebesinde tarihte ilk kez İngilizler tarafından top kullanılmıştır.

Asır Savaşlarının başlangıcında İngiltere üstünlük sağlamıştır. İngilizlerin bir hayli Fransız toprağını İşgal ederek Orlean’ı abluka ettikleri sırada Fransa’da gaipten sesler duyduğunu ve krala yardım etmekle görevlendirildiğini söyleyen Jan Dark ortaya çıktı. Jan Dark Fransızların cesaretini ve savaşı kazanacaklarına olan inançlarını artırmış ve savaşların gidişatını değiştirmiştir, İngilizlere tutsak düşen Jan Dark’ın yakılarak öldürülmesi Fransa halkında milli heyecana sebep olmuş ve Asır Savaşları Fransa’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır (1453).

Yüzyıl Savaşlarının neticeninde; 

– Fransa’da zayıflayan derebeyleriyle mücadele edilerek kuvvetli bir kraliyet heyetmiştir. Bu gelişmeler neticeninde derebeylik sistemi kaldırılarak Fransa’da siyasal birlik sağlanmıştır.

– İngiltere’de Çifte Gül Savaşları isimiyle bilinen ve otuz sene süren iç savaşlar yaşanmıştır (1453 -1481).

– Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaşmıştır.

– Avrupa’da bir devletin sömürge vaziyetine kazançlamayacağı anlaşılmıştır.

Ortaçağ Avrupası Video Konu Anlatımı

 Bilgi Media & Vikipedi Ortaçağda Avrupa Konu anlatımıEditorun Tavsiye Ettigi Benzer Konu Başlıkları


Konu Bilgileri :
Orta Çağda Avrupa Konu Anlatımı Özeti admin tarafından 4 Aralık 2013 tarihinde eklenmiştir.
Etiketler:,
Orta Çağda Avrupa Konu Anlatımı Özeti isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz